+358 9 2511 1680

Single Blog Title

This is a single blog caption

Miten tietosuoja-asetus suhtautuu kameravalvontaan?

Kun Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen aloitettiin toukokuun lopulla 2018, yhteiskunnassamme päästiin pohtimaan henkilötietojen käsittelyä monesta eri näkökulmasta. Tietosuoja eli henkilötietojen suojaaminen näkyy niin yksityisen ihmisen kuin yrityksenkin lähes päivittäisessä toiminnassa. Henkilön nimen, puhelinnumeron ja potilastietojen suojaaminen voikin olla jo tuttua, mutta lisäksi on syytä huomata, että esimerkiksi auton rekisteritunnus, paikannustiedot sekä tallennettu kuva ja ääni lukeutuvat myös henkilötiedoiksi.

Ympärillämme kerätään jatkuvasti henkilötietoja eri muodoissa – tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Kun kävelemme kauppaan, saatamme huomata valvontakameran kassan nurkassa. Kun lenkkeilemme teollisuusalueen ohi, saatamme nähdä kyltin ”alueella tallentava kameravalvonta”. Naapuri saattaa jopa ehdottaa, että taloyhtiö asentaisi videokameran vartioimaan pyörävarastoa näpistysten varalle. Miten kameravalvontaan tulisi suhtautua tällä tietosuoja-aikakaudella ja onko se edes sallittua?

Kameravalvonnalle ei ole olemassa omia erityissäännöksiä, vaan siihen sovelletaan samoja sääntöjä, kuin muuhunkin henkilötietojen keräämiseen. Kameravalvonnan ja kameroiden sijoituspaikan lainmukaisuudessa kyse on tapauskohtaisesta harkinnasta. Keskeistä on harkita kuvaamisen käyttötarkoitusta, toteutustapaa, kuvaamisesta informointia sekä kuvatallenteen käsittelyä.

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelyllä on oltava käsittelyperuste. Jotta kameravalvonta olisi lainmukaista, käsittelyperusteen tulee olla toiminnan perusta. Yksi tietosuoja-asetuksen mukaisista käsittelyperusteista on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka saattaa tulla sovellettavaksi tyypillisimmissä kameravalvontatilanteissa. Niin kutsutulla tasapainotestillä on mahdollista selvittää, onko kameravalvontaa suorittavan tahon intressi tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla oikeutettu. Tasapainotestillä punnitaan kameravalvontaa suorittavan tahon intressejä ja verrataan niitä kuvatuksi tulleen perusoikeuksiin ja etuihin. Tasapainotestistä saa kattavasti lisätietoa tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Tietosuoja-asetuksen mukainen oikeutettu etu voi olla olemassa esimerkiksi silloin, kun kuvatuksi tulleen henkilön ja kuvaajan välillä on jokin merkityksellinen suhde. Merkityksellinen suhde viittaa esimerkiksi tilanteeseen, jossa kameravalvonnan kohteeksi joutunut on valvontaa suorittavan tahon asiakas. Painoarvoa punninnassa annetaan kuvatuksi tulleen henkilön kohtuullisille odotuksille: voisiko hän kohtuudella odottaa tulevansa kuvatuksi kyseisenä ajankohtana kyseistä tarkoitusta varten.

Kameravalvonta ei eroa muiden henkilötietojen käsittelystä. On tärkeää huomata, että kuvatuksi tulleen oikeudet, kuten tietojen tarkastusoikeus, soveltuvat myös kameravalvontaan. Kameravalvontaa harjoittavan tahon on siten kuvaamisen ja tallentamisen yhteydessä varauduttava myös vaadittaessa esittämään kuvauksen kohteelle hänestä tallennetut tiedot. Kameravalvontaa voi kuitenkin suorittaa, kun toiminta järjestetään tietosuojasäännösten mukaan ja se perustuu lainmukaiselle käsittelyperusteelle.

 

Annastiina Latvanen
Associate trainee